web analytics
  • THƠ

    Biển Chẳng Còn Xanh Nữa

    Từ ngày đó biển không còn xanh nữa, Sóng xô bờ bọt trắng ngập tang thương. Thuyền ra biển là thây rơi máu đổ Người đợi trên bờ chỉ thấy đau thương!! Hải lộ ngàn năm tàu thuyền xuôi ngược,…