web analytics
THƠ

TẾ CHIẾN SĨ TRẬN VONG

XUÂN TÌNH (Lớp 1- Lớp 4)

TẾ CHIẾN SĨ TRẬN VONG

Nhất Lĩnh

Lớp 1:
Trên linh tọa,…hương trầm…nghi ngút.
Cầu chúc vong linh với tấc lòng thành.
Sa trường hỡi các sĩ binh.
Vườn thơm tuyệt mạng non sông hiến mình.
Thiệt chẳng hổ giống dòng Nam Việt.
Từng nêu cao khí tiết Lạc Hồng.
Gương yêu nước đáng ghi nhớ trong lòng.
Quyết lòng báo quốc vì mang lấy nợ non sông.
Chí hy sinh không ham tiền bạc.
Vì tự do hạnh phước đồng bào.
Một năm kháng chiến chông gai ra vào.
Bom đạn thét gào nhưng tâm ý không phai.
Quyết đem sương máu hy sinh cứu nước.
Trừ tham quân bởi quá ngang tàn.
Nước mất ta đâu dễ ngồi an.
Mượn gươm Lê Lý dẹp tan quân thù.
Ngày hôm ấy tàn thu sương đượm.
Quân Pháp đem lực lượng tấn công liền.
Máy bay…tàu thủy…súng đồng.
Lục quân…cơ khí quyết lòng hại dân.
Chúng gặp phải liên quân anh dũng.
Tuốt súng lấy bom phi cơ hạ.
Quanh tàu vây chặt cả kinh giặc Pháp.
Rủi ro mạng bạc khiến anh hùng cỡi hạc xa bay.
Nước non đang thiếu anh tài.
Tử thần vội cướp mạng người chầu thiên.
Nam binh sát khí đằng đằng.
Thề rằng thành lũy đạp bằng mới thôi.

Lớp 4:
Tuần…hương.
Nguyện thắp lên với tấm lòng thành.
Vái hồn liệt sĩ bốn phương tựu về.
Nơi làng vắng cam bề đơn giản.
Lễ mọn nầy trước án bày ra.
Hiển linh xin về chứng gọi.
Vì sự nghiệp của trai thời loạn.
Để người còn tái tiếp noi gương.
Vậy mới đáng là người trai Việt.
Gặp lại người xưa không phải thẹn.
Thảm kịch tương tàn chưa hết diễn.
Có thấu tai chăng tiếng quốc hồn.
Non sông bao phủ khí anh hào.
Nguyện giữ trong lòng chí thanh cao.
Lấy máu giặc đem nhuộm chiến bào.
Đấng anh hùng đâu sá cảnh gian lao.
(Dựa theo bài “Tế chiến sĩ trận vong ở Vườn Thơm” của Đức Huỳnh Giáo Chủ)  

Maryland, 22/10/2009