web analytics
THƠ

Khai Bút Đầu Năm

Năm mới đến rồi gắng chí tu,
Đi tìm nẻo chánh khỏi lao tù.
Lưới tình bủa khắp làm mê ngủ,
Võng ái giăng đầy khiến ám u.
Giữ giới kiên trì qua mảng tối,
Gìn tâm định chí thoát mây mù.
Sân Si không vướng lòng thanh thản,
Cuộc sống bình an chẳng oán thù.

Nhất Lĩnh
(Đầu năm Dương lịch 2020)