web analytics
  • THƠ

    Dịu Dàng

    Bao giờ cho đến tháng năm. Cho tằm ăn rỗi, cho tằm nhả tơ, Để anh có tứ làm thơ, Để em dệt lụa may vừa áo anh. Tằm vừa chín, dâu vừa xanh, Ngày đêm dưới mái nhà tranh…