web analytics
  • THƠ

    Áo Anh

    Tằm em ăn rỗi hôm nay Hái dâu, em bận suốt ngày hôm qua. Mong sao tằm tốt, tơ già, May đôi áo nái làm quà cho anh. Hẹn cho một hẹn, anh chờ Em may áo nái bao giờ…