web analytics
THƠ

Cảnh Bắt Cá

Bắc ghế ngồi xem họ “lưới” đời.
Cũng bài cũng bản lắm người ơi.
Hết thau rồi rổ bưng đè bợ.
Giăng rọ thả nôm chụp dở cơi.
Khi “thất” căm gan, nhăn nhó mắng.
Lúc “thu” mát ruột, mỉm cười lơi.
Quằn vai giỏ cá: “ân và oán”.
Hí hửng về thôi kệ miệng đời

Lộc Tòng 2019