web analytics
THƠ,  XUÂN

CẢNH GIÀ NGÀY TẾT

Vừa mới tết tây lại tết ta
Thời gian vùn vụt cứ trôi qua
Xứ người Xuân Hạ khơi sầu nước
Đất khách Thu Đông gợi nỗi nhà
Con cháu chẳng về mừng ngũ phúc
Bạn bè không đến chúc tam đa
Bữa cơm ngày tết duy chồng vợ
Ngẫm cũng buồn cho cái cảnh già.

nhất hùng