web analytics
THƠ

Chúc Mừng Sinh Nhật

(tặng cô Chi Ray)

Tặng chúc quà tâm của tấm lòng
Cô tròn tuổi mới đạo hanh thông
Chi tên rạng rỡ truyền con cháu
Ray họ sáng ngời nối tổ tông.
Chúc tụng lời hay tình thắm đượm
Mừng trao ý đẹp ý thơm nồng
Sinh thần ấm áp đời an lạc
Nhật dạ hành y đắc quả công.

Nhất Lĩnh
20-1-2020