web analytics
THƠ

THƯƠNG QUÁ VIỆT NAM

Biết đến bao giờ thôi nhiễu nhương.
Để ngưng tiếng khóc ngập sầu thương.
Nghĩa ân đất mới chưa đền vẹn
Oan trái quê xưa vẫn ngập đường.
Khắp chốn chan hòa Dân Chủ rạng
Dân oan tan tác oán sầu vương.
Nhân Mùa Sao Sáng thành tâm nguyện
Chống giặc tham tàn qui cố hương.

Uyên Thúy Lâm