web analytics
THƠ

LÒI MẶT BÁN NƯỚC!

Cộng sản Việt Nam hãy ngó này
Tại mi, đất biển hiến quan thày!
Dân chài chúng giết, xưng ông đó
Hàng lậu chúng tuồn, vỗ ngực đây!
“Kinh tế-đặc khu” điểm chiến lược
Thời gian “chin chín” chứa quân đầy
Biểu tình khuyến cáo mi cùm hết
Bán nước lòi ra chính mặt mày!

Tha Nhân
Camthành, July 6, 2018