web analytics
THƠ,  XUÂN

Chờ mùa xuân thắm

Anh nói rằng anh sẽ trở về
Tròn duyên mai trúc nghĩa phu thê
Người đi khuất bóng lòng tê tái
Kẻ ở trông theo dạ não nề
Dâng tuổi xuân đền ơn đất nước
Hẹn mai về đáp lễ trời quê
Chờ mùa xuân thắm vui tao ngộ
Sẽ sống vì nhau. Đẹp ước thề

Uyên Thúy Lâm