web analytics
THƠ

DẬY ĐI THÔI!

Hỡi bạn đồng bào quốc nội ơi
Mau mau cùng nổi dậy đi thôi!
Xứ người tỵ nạn chung lưng góp
Trong nước toàn dân lật lũ bồi
Chớ để đảng hồ cai trị nữa
Chúng đang bán hết cả cơ ngơi
Phen này dẹp sạch loài nô cộng
Thì giặc ngoại xâm cũng hết thời

Camthành, July 5, 2018
Tha Nhân