web analytics
THƠ

Hoài Niệm 30 Tháng Tư

Hoài Niệm 30 Tháng Tư

Bỗng lệnh lui binh giữa tuyến đầu,
Cao nguyên bỏ ngõ bởi vì đâu?
Ngần cân mệnh nước treo trên tóc,
Muôn vạn sinh linh ngút thảm sầu.
Quốc lộ xuôi nam loang máu hận,
Nóc Tòa Đại Sứ đẫm dòng châu.
Bốn mươi năm lẻ đời lưu xứ,
Tổ quốc trong tim bạc mái đầu.

Uyên Thúy Lâm