web analytics
THƠ,  XUÂN

Hỏi Thăm Bạn Già

Nghe bác đầu xuân tay đã run
Hỏi thăm giờ bút bén hay cùn?
Tâm trôi lãng đãng, tâm vừa lắng?
Nước sục sôi tràn, nước mới đun?
Bạn ạ, đời nghiêng cho gió táp
Người ơi, thân đứng để mưa phun
Đường trần khúc khuỷu chân không nản
Đồi nắng, sông sâu, bước chẳng chùn

Trang Châu
08/02/2024