web analytics
THƠ

KIẾP LUÂN HỒI

Ai ai cũng trọ chốn trần gian,
Số kiếp trầm thăng mãi buộc ràng.
Sanh tử xuống lên nên khốn khổ,
Luân hồi trôi nỗi phải lầm than.
Mau mau thức tỉnh tìm đường chánh,
Kíp kíp rời mê kiếm Phật đàng.
Kinh pháp nương theo về bến giác,
Đạo mầu gắng chí đến Tiên bang.

Nhất Lĩnh (15-04-2018)