web analytics
THƠ

SỐNG

Sống tốt tâm an các bạn ơi!
Sống vui bình thản chớ nhiều lời.
Sống buông huynh đệ tình phơi phới,
Sống bỏ anh em nghĩa chẳng lơi.
Sống nhịn tình thương cao dịu vợi,
Sống nhường yêu mến quý muôn đời.
Sống gieo hoan hỷ niềm mong đợi,
Sống rải hoa tâm tỏa khắp nơi.

Nhất Lĩnh ( 17-04-2018)