web analytics
THƠ

Tiễn Người

Tiễn biệt bạn Hoàng Nam đã vĩnh viễn ra đi.

Người về giấc ngủ bình yên,
Thơ đề nửa đoạn bỏ quên lưng đồi.
Đêm qua sao rụng bên trời,
Ngựa hồng mỏi vó, hình mờ sương thu
Vẫy tay cơn gió cuối mùa,
Mấy câu ly biệt, vài chung tạc thù.
Thôi thì một cuộc viễn du,
Thuyền về Đông Hải, võng ru phận người.

                                          Tạo Ân