web analytics
THƠ

ANH HÙNG NGUYỄN TRUNG TRỰC

Vẹn toàn hiếu đạo giỏi đao cung,
San hà gìn giữ phận tôi trung.
Lửa hồng Nhựt Tảo bừng trời đất,
Kiếm bạt Kiên Giang xác tứ tung.
Khí phách quên mình nêu tiết nghĩa,
Hiên ngang cứu nước chịu lao lung.
Đại Thần Thượng Đẳng Vua phong sắc,
Anh hùng dân tộc mãi tôn sùng.

Nhất Lĩnh (12-10-2017)