web analytics
THƠ

TRUNG QUỐC XÂM LĂNG

Trung Quốc xâm lăng đúng thật rồi
Đồng bào Việt Tộc đứng lên thôi
Tây nguyên đóng chốt, quân bâu xít
Hải đảo lập đồn, lính biển khơi!
‘’Kinh tế đặc khu’’dồn vũ khí
‘’An ninh mạng luật’’ bịt mồm môi!
Liên Tôn Ngũ Giáo mau khai hội
Đuổi lũ Việt gian cứu giống nòi

Camthành, July 1, 2018
Tha Nhân