web analytics
THƠ

LỜI KÊU GỌI KHẨN THIẾT

Chĩa súng vào ngay đảng bắn thôi
Hỡi này “bộ đội cụ hồ” ơi!
Đời anh đổ biết bao xương máu
Để thấy đồng bào chết đến nơi!
Anh hỡi sao còn chờ mãi thế
Chung lưng đứng dậy siết cò! chơi!
Tại vì cái bọn con hoang đó
Chúng đã hè nhau bán nước rồi!!

Tha Nhân
Cam thành, July 4th 2018