web analytics
THƠ

Nhớ

Con quốc tha hương buồn nhớ nhà
Mây trôi biệt xứ nhớ non xa
Nhớ hoài cau trắng rơi ngoài ngõ
Nhớ quá mẹ tôi món chợ quà
Nhớ nữa giang đò đưa điệu hát
Nhớ thêm con nước đẩy lời ca
Nhớ manh áo rách ngày cơ khổ
Nhớ mãi em tôi mộng dưới hoa

Ta
12/17/2011