web analytics
THƠ

MỪNG KỶ NIỆM 100 NĂM ĐẢN SANH ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ

Mừng ngày sinh nhật nở muôn hoa,
Đồng đạo khắp nơi rộn cửa nhà
Kỷ niệm trăm năm mừng Giáo chủ
Vừa tròn thế kỷ chúc Thầy ta.
Lâm phàm độ thế qua bờ giác,
Dắt chúng cứu nhân khỏi ái hà.
Rời bến sông mê về Cực Lạc,
Kệ Kinh gìn giữ thoát Ta Bà.
Ta Bà chốn tạm kíp rời xa,
Muốn dứt trần gian niệm Phật Đà.
Hỷ-Xả ngọn đèn soi rọi tánh
Từ-Bi ánh đuốc sáng tâm ta.
Phụng hành lễ bái qua đau khổ
Gắng chí nguyện cầu thoát đọa sa.
Một thế kỷ qua Ngài xuống thế
Tròn trăm năm Thầy giáng ta bà.
Khuyên trong bá tánh lo tu tỉnh,
Tịnh độ sẵn dành tiếp đón qua.
Sám hối tu hành tìm giải thoát,
Ăn năn cải sửa quyết rời xa.
Tây phương thất bảo chờ sanh chúng,
Cực lạc bát tiên đợi rước ta.
Giữ giới, trì chay gìn Lục tự,
Về nơi Phật cảnh kiến Ma Ha!

Nhất Lĩnh (27-11-2019)